çalışanlar Döner Sermaye komisyonlarına aday olmalılar

Çeker: ‘çalışanlar Döner Sermaye komisyonlarına aday olmalılar’

yazar:

kategori:

Çeker: ‘çalışanlar Döner Sermaye komisyonlarına aday olmalılar’Çeker; “Önümüzdeki ay içerisinde sağlık kuruluşlarında Döner Sermaye Komisyon seçimleri yapılacaktır. Seçimler gizli oy acık tasnif usulü ile gerçekleştirilir” dedi. ayrıntılar kent defterinde…

Çeker: ‘çalışanlar Döner Sermaye komisyonlarına aday olmalılar’

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı, Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu Üyesi Ömer Çeker Şube de basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Derince Eğitim Araştırma Hastanesi Temsilcisi Serap Koçhisar ve Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Temsilcisi Yalçın Gül de katıldı.

“çalışanlar Döner Sermaye komisyonlarına aday olmalılar” diyen başkan Çeker yaptığı açıklamasında, “2020 yılına Döner Sermaye Ek Ödemelerinde yaşanan sorunlarla birlikte girmekteyiz. Sağlık Bakanlığı ne yazık ki bugüne kadar sağlık çalışanlarının sahada yaşamış oldukları sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla gerekli çalışmaları yapmadığı gibi, gün geçtikçe artan sorunlara kayıtsız kalmaktadır.

Sağlık Bakanlığı’nın vurdumduymazlığı neticesinde SUT fiyatları günün şartlarına göre güncellenmediği; Sağlık Kurumlarının merkezi bütçeden karşılanması gereken harcamaları ve yatırımları; çalışanların katkıları ile elde edilen Döner Sermaye Ek Ödemelerinden karşılandığı için; ülke genelindeki hastanelerin büyük çoğunluğunda Döner Sermaye Ek ödemesi ödenmemektedir. Ya da 2 ile 5 TL. gibi çay ve simit alınmasına yetmeyecek kadar Ek Ödeme ücreti ödenmektedir” dedi.

“Titiz davranmaları gerekir”

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, “Çalışanlar, ücretlerinin enflasyon karşısında erimesi; Gelir vergisi dilimlerinin yüksek olması nedeniyle geçim sıkıntısı çekmektedirler. Sağlık çalışanlarının geçim sıkıntılarını bir nebze hafifletebilmelerine katkı yapacak; Döner Sermeye Ek Ödemelerinin dağıtılmasına karar veren Döner Sermaye komisyonu seçimlerinde hassasiyet göstermeleri ve titiz davranmaları gerekmektedir.

Kurum çalışanları kendilerini Döner Sermeye Komisyonunda temsil etme kabiliyeti olan, idarelerin etkisinde kalmadan çalışanın hakkını savunacak, sağlık çalışanlarını komisyon seçilmelerinde aday olmalarını teşvik etmeli ve seçilmelerini sağlamalılar” diye konuştu.

“Çalışanlara usulüne göre durulmadığı iddia ediliyor”

Çeker açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının iddialarına göre Döner Sermaye seçimleri çalışanlara usulüne göre duyurulmadığı, seçim yapılmadığı, döner sermaye komisyon üyeleri atama yolu ile idareler tarafından belirlendiği, usulüne uygun toplantı yapılmadığı ve yapılan toplantılarda ise kurumların gelir gider bilançoları görüşüldükten sonra personele dağıtılması gereken yeterli miktarda döner sermaye geliri olmasına rağmen üst düzey idarecilerin telkinleri sonucu yeterli miktarda dağıtılmadığı iddia edilmektedir. Önümüzdeki ay içerisinde sağlık kuruluşlarında Döner Sermaye Komisyon seçimleri yapılacaktır. Seçimler gizli oy acık tasnif usulü ile gerçekleştirilir. Çalışanlar için önemli olan bu kurulun nasıl oluşturulacağı ve çalışacağı yönetmenlikle güvence altına alınmıştır.

Döner sermaye komisyonunun çalışma usul ve esasları başlıklı 7. Maddesinde; ‘Komisyonun başkanı hastane yöneticisidir. Komisyon, başkanın daveti üzerine önceden belirlenmiş toplantı gündemine göre her ayın ilk haftası içinde, üye sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile toplanır ve katılanların oy çokluğu ile karar alır. Oylarda eşitlik olması halinde, başkanın oy verdiği tarafın görüşü yönünde karar alınır. Komisyon dağıtılacak ek ödeme tutarını belirlerken, sağlık tesisinin gelir-gider dengesi ile borç, alacak, nakit durumu ve ihtiyaçlarını gözetmekle yükümlü ve sorumludur. Komisyon kararları karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır. Komisyonun sekretarya hizmetleri idari ve mali hizmetler müdürlüğünce yürütülür’ düzenlemesine yer verilmiştir.”

“Çalışanlar bilgi sahibi olamayacak”

Çeker, “Döner Sermaye Komisyonları ve seçimleri çalışanlar için önemlidir. Çalışanların gerçek temsilcileri komisyonda yer alır ise, çalışanlar döner sermaye ile ilgili her şeyi en şeffaf şekilde öğrenecekler ve çalışanların hakları gerçek anlamda Döner Sermaye Komisyon toplantılarında savunulmuş olacaktır. İdarelerin komisyonda yer alacak heyeti kendileri belirlediği takdirde komisyon toplantılarında alınan kararlar hakkında çalışanlar bilgi sahibi olamayacaklar ve dolayısı ile kuzuyu kurda teslim etmek suretiyle döner sermayeden paylarına ne düşerse o kadarına razı olacaklardır.

Türk Sağlık Sen olarak Döner Sermaye komisyon seçimlerinin yönetmeliğe uygun olarak yapılması, seçim tarihinin, adaylık baş vuru tarihlerinin kurum çalışanlarına duyurulması için İlimizde faaliyette bulunan hastanelerin idarelerine ve İl sağlık müdürlüğüne 23/12/2019 tarih ve 311 sayılı yazı ile müracaatımızı yaptık.

Sağlık Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı faaliyet gösteren kurumları ilgili yönetmelik çerçevesinde uyarmasını, yönetmeliğe uygun seçimlerin yapılmasını sağlamasını, aksi takdirde yönetmeliği yok hükmünde sayarak atama ile Döner Sermaye komisyonları oluşturan idareleri tespit ettiğimiz takdirde haklarında hukuki işlem başlatacağız.

Çalışanlar bu konuda duyarlı olmalı, tavırlarını açıkça ortaya koymalıdırlar. Döner Sermaye komisyonlarına aday olmalılar veya Komisyon toplantıların da çalışandan yana tavır koyacak, kendilerini temsil edeceğine inandıkları kurum çalışanlarını Döner sermaye komisyonlarına aday göstererek komisyona seçilmelerini sağlamalıdırlar” ifadelerini kullandı.